• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Maragly ýüzýän rezin şlang

Gysga düşündiriş:

GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maragly ýüzýän rezin şlang

Biziň üpjün edýän çukur şlangy, aşa iş şertlerine çydap bilýän doly ygtybarlylyga we howpsuzlyga eýedir.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.
Maragly ýüzýän kauçuk şlang, gaty gatlak bolup, işleýän wagtynda suwuň üstünde ýüzýär.Bu görnüşli şlang gurnama netijeliligini üpjün edýär we ýeliň we tolkunlaryň deňizdäki taslamalara täsirini azaldýar.Şanhaý gazuw kompaniýasy, Guan Guangzhouou gazuw kompaniýasy, dean de Nul, Boskalis, Wan Oord we beýleki halkara gazuw kompaniýalary bu ýüzýän rezin şlangy dünýäde giňden ulanýarlar.Oredaragly ýüzýän şlang, gaty we çylşyrymly gazuw şertlerinde ulanylyp bilinýän ýüzýän rezin şlangdan has poslama garşydyr.

DIMENSION

1, Içki diametri / ID: 200 ~ 1100mm
2, Uzynlyk / L: 11800mm
3, Flanes ölçegi: PN10, PN16, PN25 ýa-da özleşdirilen
Bellik: Talap boýunça elýeterli beýleki ululyk.

Gurluşyk we material

1, Içki geýim gatlagy: Gara rezin we poslama çydamly garyşyk tebigy rezin we geýim duýduryş lentasy, HB 400 köýnek halkasy
2, Güýçlendiriji gatlak: Dokary dartyşly dokma gatlagy
3, Daşky örtük gatlagy: Yzky, howa we aşgazana garşylyk tebigy rezin we Duýduryş lentasy
4, Flanes: Q235 Emzikli polat flanes
5, Bellik: Gündogar gazuw

TEHNIKI MAGLUMAT

1, Daşky gurşawyň temperaturasy (℃): -20 ~ 50
2, Iş basyşy / WP (Mpa): 0,5 ~ 2,5
3, Partlama basyşy / BP (Mpa): 1.5 ~ 7.5
Bellik: Talap boýunça elýeterli beýleki tehniki maglumatlar.

Gözegçilik we sertifikatlar

Dizaýn we öndürmek üçin we berk meýdan synaglary arkaly häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarys.
Aşakdaky synaglar geçirilmeli:
- Tebigy kauçuk, dartylýan dokma, rezin goşundy ýaly çig mal synagy (ammara girmezden ozal gözden geçirmek)
- Flanes ululygyny we uzynlygyny öz içine alýan ölçeg barlagy
Agramy barlamak
- Işleýän basyş synagy (görkezilen bolsa, nusga almak)
-Bükmek synagy (görkezilen bolsa, nusga almak)
-Buoyancy synagy (görkezilen bolsa, nusga almak)

11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

QC bölümimiz her önümi gözden geçirer we gowşurmazdan ozal FABRIKI GÖZEGÇILIK HASABATY hödürlär.Şeýle hem, üçünji tarap gözleg gullugyny müşderiniň talaplaryna laýyklykda barlamaga çagyryp bileris.Adaty gözleg gullugyna Hytaýyň Klassifikasiýa jemgyýeti (CCS), Norwegiýa-German (DNV-GL), United Stats (ABS), Angliýa (LR) we Fransiýa (BV) girýär.

11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK

Üstünligi: hünärmen, täsirli, tygşytly we daşky gurşaw
Önümlerimize duo uly göwrüm we agyrlyk, çykdajylary azaltmak üçin ýük daşamak wagtynda gaplamany ulanmaýarys.Şonuň üçin professional gaplamak endikleri diňe önümlerimizi goramak bilen çäklenmän, gaplary, ulaglary we işgärleri goramaly.Esasy güýjümiz köp ýyllyk iş tejribesinden we jogapkärçilikli garaýyşdan gelýär.

11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

GÖRNÜŞ

Çukur gämisiniň üznüksiz ösmegi üçin “Duo”, “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) we “Cutter Suction Dredger” (CSD) dünýäde esasan dredjerlerdir.Merjen, rif gaýasy, granit we beýlekileri öz içine alýan çylşyrymly gurluşyk şertlerine, sowutly şlang şlangy bu meseleleri netijeli çözýär. Oredaragly ýüzýän rezin şlang, gurnama netijeliligini üpjün edýär we ýel we tolkunlaryň deňiz taslamalaryna täsirini azaldýar.

11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

   11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

   Düşündiriş Flanesiz HDPE turbasy, flanes ujuny we polat flanesini kebşirlänsoň, rezin şlang ýa-da polat turba bilen birikdirilip bilner.Kebşirleýiş enjamlaryny hem üpjün edip bileris.HDPE turbasynyň esasy aýratynlygy ýeňil agram, çeýeligi, aşgazana garşylygy we gaýtadan ulanylmagydyr.“PE Floater” suw taslamasynda özüne çekiji bolup biler.Ölçegi ...

  • Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

   Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

   Sandwiç flanes bilen zyňmak şlangy, üpjün edýän çukur şlangy, doly iş ygtybarlylygyna we aşa iş şertlerine çydap bilýär.Has ýokary iş basyşy, könelmäge çydamly we çeýe, şlangy çykarmak üçin iň möhüm faktorlardyr.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.Sandwiç flanesli çykaryjy şlang, iň köp gazylýan şlangdyr we ste bilen birigip bilýär ...

  • Polat flanes bilen suw şlangy

   Polat flanes bilen suw şlangy

   Polat flanesli jet suw şlangy Polat flanesli reaktiw suw şlangy Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) süýräp ulanylýar.Has ýokary çeýe we basyş onuň üçin import ediji faktorlardyr.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.DIMENSION 1, Içki diametri / ID: 110 ~ 400mm 2, Uzynlygy / L: 11800mm 3, Flanes si ...

  • Halfarym ýüzýän rezin şlang

   Halfarym ýüzýän rezin şlang

   Halfarym ýüzýän kauçuk şlangHakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.Halfarym ýüzýän kauçuk şlang, ýüzýän rezin şlangyň bir görnüşidir, bir gapdal şlangyň gatlak gatlagy bar we işleýän wagtynda suwuň üstünde ýüzýär.Bu birleşýän ilkinji şlang, ýüzýän şlang turbasydyr ...

  • Polat flanes bilen sorujy şlang

   Polat flanes bilen sorujy şlang

   Düşündiriş Adaty polat flanesli sorujy şlang, TSHD we CSD süýrüji kellesinde we çukur gämisinde we gazuw nasosynda zerur şlang bolan çäge nasosynda suda berilýär.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.Ölçeg Içki diametri / ID 100 ~ 110 ...

  • 11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

   11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

   Düşündiriş loüzýän kauçuk şlangyň gaty gatlagy bar we ol işleýän wagtynda suwuň üstünde ýüzýär.Bu görnüşli şlang gurnama netijeliligini üpjün edýär we ýeliň we tolkunlaryň deňizdäki taslamalara täsirini azaldýar.Şanhaý gazuw kompaniýasy, Guan Guangzhouou gazuw kompaniýasy, dean de Nul, Boskalis, Wan Oord we beýleki halkara gazuw kompaniýalary bu ýüzýän rezin şlangy dünýäde giňden ulanýarlar....