• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Polat flanes bilen şlangy boşadyň

Gysga düşündiriş:

“East Dredging” HDPE turbasy we polat turbasy bilen birleşýän Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DISCHARGE HOSE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Polat flanes bilen çykarylýan şlang, iň köp gazylýan şlang bolup, deňizdäki we gury ýerdäki polat turba ýa-da HDPE turbasy bilen merjen, rif gaýasyna, granit gazyp bilýän ýerinde birleşdirip biler.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.

Ölçegi

Içki diametri / ID 100 ~ 1100mm
Uzynlyk / L. 1000 ~ 11800mm
Flanes ululygy PN 10, PN 16, PN 25 ýa-da özleşdirilen
Bellik Isleg boýunça başga ululyk.

Gurluşyk

1. Içki geýim gatlagy: Gara rezin we poslama çydamly tebigy rezin we geýim duýduryş lentasy.
2. Güýçlendiriş gatlagy: ensokary dartyşly dokma gatlagy.
3. Daşky örtük gatlagy: Yzky we deri we aşgazana garşylyk tebigy rezin we Duýduryş lentasy.
4. Flanes: Q235 Emzikli polat flanes.
5. Bellik: Gündogar Dredging ýa-da müşderiniň nyşany.

Tehniki maglumatlar

Temperatura (℃) -20 ~ 50
Iş basyşy / WP (Mpa) 0,5 ~ 2,5
Partlama basyşy / BP (Mpa) 1.5 ~ 7.5
Bellik Isleg boýunça beýleki tehniki maglumatlar.

Barlag we şahadatnamalar

Dizaýn we öndürmek üçin we berk meýdan synaglary arkaly häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarys.

Aşakdaky synaglar geçirilmeli:
Natural Tebigy kauçuk, dartylýan dokma, rezin goşundy ýaly çig mal synagy (ammara girmezden ozal gözden geçirmek).
Flanes ululygyny we uzynlygyny goşmak bilen şlang ölçeglerini barlamak.
Ight Agramy barlamak.
● Iş basyşy synagy (görkezilen bolsa, nusga almak).
End Bükmek synagy (görkezilen bolsa, nusga almak).

1-Polat flanes bilen şlangy boşadyň

QC bölümimiz her önümi gözden geçirer we gowşurmazdan ozal FABRIKI GÖZEGÇILIK HASABATY hödürlär.Şeýle hem, üçünji tarap gözleg gullugyny müşderiniň talaplaryna laýyklykda barlamaga çagyryp bileris.Adaty gözleg gullugyna Hytaýyň Klassifikasiýa jemgyýeti (CCS), Norwegiýa-German (DNV-GL), United Stats (ABS), Angliýa (LR) we Fransiýa (BV) girýär.

1-Polat flanes bilen şlangy boşatmak1

Gaplamak we eltip bermek

Üstünligi: hünärmen, täsirli, tygşytly we daşky gurşaw.

Önümlerimize duo uly göwrüm we agyrlyk, çykdajylary azaltmak üçin ýük daşamak wagtynda gaplamany ulanmaýarys.Şonuň üçin professional gaplamak endikleri diňe önümlerimizi goramak bilen çäklenmän, gaplary, ulaglary we işgärleri goramaly.Esasy güýjümiz köp ýyllyk iş tejribesinden we jogapkärçilikli garaýyşdan gelýär.

1-Polat flanes bilen şlangy boşatmak2

Goýmalar

Funksiýa baglylykda iki görnüşli gazuw şlangy bar, bir görnüşi akdyryjy şlang, beýlekisi sorujy şlang.Çukur gämisiniň üznüksiz ösmegi üçin “Duo”, “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) we “Cutter Suction Dredger” (CSD) dünýäde esasan dredjerlerdir.Merjen, rif gaýasy, granit we beýlekiler ýaly çylşyrymly gurluşyk şertlerine duo, sowutly şlang şüweleňi bu meseleleri netijeli çözýär.Floüzýän şlang gurnama netijeliligini üpjün edýär we ýel we tolkunlaryň deňizdäki taslamalara täsirini azaldýar.

1-Polat flanes bilen şlangy boşatmak3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

   Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

   Sandwiç flanes bilen zyňmak şlangy, üpjün edýän çukur şlangy, doly iş ygtybarlylygyna we aşa iş şertlerine çydap bilýär.Has ýokary iş basyşy, könelmäge çydamly we çeýe, şlangy çykarmak üçin iň möhüm faktorlardyr.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.Sandwiç flanesli çykaryjy şlang, iň köp gazylýan şlangdyr we ste bilen birigip bilýär ...

  • Polat flanesli sowutly şlang

   Polat flanesli sowutly şlang

   Polat flanesli sowutly şlang, polat flanesli sowutly şlang, iň köp gazylýan şlang bolup, gazuw taslamasynyň meýdançasynda merjen, rif gaýasyna, granite eltýän polat turba bilen birikdirilip bilner.Bu çykaryjy kauçuk şlang, adaty rezin şlangdan has güýçli we könelmäge çydamly.HB 400 ýa-da 450 polat halka, esasy köýnek funksiýasy bolan sowutly şlang üçin importdyr.Başararys ...

  • Polat flanes bilen suw şlangy

   Polat flanes bilen suw şlangy

   Polat flanesli jet suw şlangy Polat flanesli reaktiw suw şlangy Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) süýräp ulanylýar.Has ýokary çeýe we basyş onuň üçin import ediji faktorlardyr.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.DIMENSION 1, Içki diametri / ID: 110 ~ 400mm 2, Uzynlygy / L: 11800mm 3, Flanes si ...