• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Habarlar

 • 2023 Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy habarnamasy

  2023 Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy habarnamasy

  Gör: 2 gezek
  2023 Hytaý Aý Täze ýyl dynç alyşy 1. 1.21-den 1.27-e çenli Hytaý Aý Täze ýyly: friendshli dostlarymyza, size we maşgalaňyza iň gowy pikirler we iň gowy arzuwlar!Hytaýyň Täze Aýy gutly bolsun 2023 J Jiangsu East Marine Industrial Co., Ltd.
  Koprak oka
 • TSHD Albatros Port Taranaki iki ýyllyk gazuw işlerine taýýar

  TSHD Albatros Port Taranaki iki ýyllyk gazuw işlerine taýýar

  Gör: 2 gezek
  Yzygiderli sorujy hopper dredger (TSHD) Albatros, gämi kanalynyň iki ýyllyk tehniki gözleg işlerini geçirmek üçin indiki hepde Port Taranaki şäherine gaýdyp geler.Esasy tok we tolkun hereketleri bilen porta sürülýän gum we çökündileriň gurluşy ...
  Koprak oka
 • Bilim deňzi DCI-den goşmaça Mangrol iş buýrugyny gazandy

  Bilim deňzi DCI-den goşmaça Mangrol iş buýrugyny gazandy

  Gör: 3 gezek
  2022-nji ýylyň maý aýynda Bilim deňiz we in Engineeringenerçilik işleri (KMEW), Hindistanyň Dredging Corporation (DCI) kompaniýasyndan Mangrol Balykçylyk duralgasyndan gaty gaýalara çukur gazmak üçin 67,85 million dollar (8,2 million dollar) bir ýyllyk gazuw şertnamasyny aldy.Dowam edýän iş 50% com ...
  Koprak oka
 • EXCLUSIVE: Dünýädäki iň uly port meliorasiýa taslamasy tamamlandy

  EXCLUSIVE: Dünýädäki iň uly port meliorasiýa taslamasy tamamlandy

  Gör: 2 gezek
  DL E&C, Singapur Tuas Terminal 1 deňiz poligonynyň gurluşygyny tamamlandyklaryny aýtdy.Singapur häzirki wagtda dünýädäki iň uly porty döretmek üçin Tuas Terminal taslamasynyň üstünde işleýär.Taslamanyň dört tapgyrynyň hemmesi 2040-njy ýyla çenli tamamlanandan soň, täzeden dörär ...
  Koprak oka
 • Gündogar deňizden möwsüm gutlagy

  Gündogar deňizden möwsüm gutlagy

  Gör: 2 gezek
  Friendshli dostlarymyza, size we maşgalaňyza iň gowy pikirler we iň gowy arzuwlar!Täze ýylyňyz gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun 2023 J Jiangsu East Marine Industrial Co., Ltd.
  Koprak oka
 • “Keppel O&M” Wan Oord-a ikinji ýangyçly hopper dredgerini berýär

  “Keppel O&M” Wan Oord-a ikinji ýangyçly hopper dredgerini berýär

  Gör: 3 gezek
  “Keppel Offshore & Marine Ltd” (Keppel O&M), doly golçur kärhanasy “Keppel FELS Limited” (Keppel FELS) arkaly Gollandiýanyň deňiz kompaniýasy Wan Oord-a goşa ýangyç guýýan üç sany dredjeriň ikinjisini gowşurdy.“Vox Apolonia” diýlip atlandyrylýan, energiýa tygşytlaýan TSHD enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Rio Grande porty, Van Oordyň TSHD HAM 318 bilen gazuw işleri dowam etdirilýär

  Rio Grande porty, Van Oordyň TSHD HAM 318 bilen gazuw işleri dowam etdirilýär

  Gör: 4 gezek
  Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do RS düýn Wan Oordyň yzarlaýjy sorujy (TSHD) HAM 318 gämisinde tehniki sapar etdi.TSHD geçen aý sebite giriş kanalynda tehniki gözleg işlerini geçirmek üçin geldi ...
  Koprak oka
 • Waleura, Taýlandyň kenaryndaky Wassana taslamasy üçin ammar tankerini tassyklady

  Waleura, Taýlandyň kenaryndaky Wassana taslamasy üçin ammar tankerini tassyklady

  Gör: 17 gezek
  Deňiz işgärleri Waleura Energy tarapyndan "2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda NYLLYK UMUMY Duşuşyk" tanyşdyrylyşy.Taýland aýlagyny satyn almak Taýlanddaky Waleura üçin täze iş we dolandyryş toparyny üpjün etdi.Kalgariýa, Kanada - “Valeura Energy” kesgitli bir ýere girdi ...
  Koprak oka
 • LEZMERDE T NEWZE GÖRNÜŞLER WE Karbon suraty üçin “ATHABASCA” ýag meýilnamalary

  LEZMERDE T NEWZE GÖRNÜŞLER WE Karbon suraty üçin “ATHABASCA” ýag meýilnamalary

  Gör: 3 gezek
  “Athabasca Oil Corp” indiki ýylylykdaky iki baýlygy - Leismer we Hangingstone üçin 120 million dollar bölüp berjekdigini aýdýar.Kompaniýa 12 sany berkidiji we guýulýan guýyny goşmak arkaly Leismer-iň kuwwatyny gije-gündizde 28 000 milliard barabar giňeltmegi meýilleşdirýär.Çekiş ...
  Koprak oka
 • “Van Oord” -yň üç sany sorujy hopper dredjeri üçin abraýly baýrak

  “Van Oord” -yň üç sany sorujy hopper dredjeri üçin abraýly baýrak

  Gör: 3 gezek
  Wan Oord, Gollandiýanyň deňiz senagatynda innowasiýa goşan goşandy üçin, esasanam, sorujy gämi dredjerleri Vox Ariane, Vox Alexia we Vox Apolonia-ny tabşyrmak arkaly 2022-nji ýylda Deňiz KNVR ippingük daşamak baýragyna eýe boldy.Baýrak Deňiz baýraklary gala-da gowşuryldy ...
  Koprak oka
 • TSHD Galileo Galilei Gaýanadaky “Vreed en Hoop” taslamasynyň üstünde işleýär

  TSHD Galileo Galilei Gaýanadaky “Vreed en Hoop” taslamasynyň üstünde işleýär

  Gör: 5 gezek
  Dünýädäki iň uly hopper dredjerlerinden biri, Dean De Nul toparynyň Galileo Galilei “Vreed-en-Hoop” ösüş taslamasynyň üstünde işlemek üçin Gaýana geldi.NRG Holdings Incorporated-iň habaryna görä, taslamanyň arkasyndaky konsorsium, TSHD Galileo Galileýiň gelmegi ...
  Koprak oka
 • TERJIME EDIP BOLANOK

  TERJIME EDIP BOLANOK

  Gör: 4 gezek
  Albertanyň agyr nebit görkezijisi, Günbatar Kanadanyň Saýlawy (WCS), geçen ýylyň ahyryndan bäri ilkinji gezek bir barreli 50 ABŞ dollaryndan aşakda bir hepde tamamlandy.Täze 2022 pes, umuman, nebitiň bahasynyň arzanlamagynda günäkärlenýär, ýöne esasan Kanadanyň agyr nebit tapawudynyň giňelmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Dredge Dubuque Gyzyl derýanyň boýundaky möhüm gazuw işlerine jogap berýär

  Dredge Dubuque Gyzyl derýanyň boýundaky möhüm gazuw işlerine jogap berýär

  Gör: 4 gezek
  Kesiji sorujy dredger (CSD) Dubuk, geçen hepde suwuň pes şertlerine jogap edip Gyzyl derýanyň boýundaky möhüm gazuw işine Wiksburg duralgasyndan ugrady.Missisipi derýasynyň jülgesindäki guraklyk şertleri Missiniň aşaky böleginde suwuň pes bolmagyna sebäp boldy ...
  Koprak oka
 • Boskalisiň taryhynda iň uly taslama 42 pc tamamlandy

  Boskalisiň taryhynda iň uly taslama 42 pc tamamlandy

  Gör: 4 gezek
  Filippinleriň iň uly howa menzili bolan Täze Manila halkara howa menzili (NMIA) öz ýoluny dowam etdirýär.Ulag ministrliginiň (DOTr) iň soňky taslama täzelenmesine görä, ýer gurluşyk işleri 42 göterim tamamlanýar.Takmynan baha bilen ...
  Koprak oka
 • Bari portuny gazmagyň giňelmegi FOTO Janan De Nul täzelenmesi

  Bari portuny gazmagyň giňelmegi FOTO Janan De Nul täzelenmesi

  Gör: 5 gezek
  Dean De Nul ýaňy-ýakynda 'Italiýada Calcare di Bari hek daşy bilen ýüzbe-ýüz bolmak' atly ajaýyp wideo çykardy.Bari porty Günorta Italiýanyň esasy ykdysady merkezlerinden biridir.Sebitiň has uly we has uly gämileri almaga taýyn bolmagy üçin Dean De Nul ...
  Koprak oka
 • Dutra ykjam gämi kanaly bilen meşgullanýar

  Dutra ykjam gämi kanaly bilen meşgullanýar

  Gör: 6 gezek
  Dutra toparynyň iň täze baýlygy, CB Garri S, DB Paula Li bilen bilelikde, Mobile, AL-da Mobile Ship Channel-i giňeldýär we çuňlaşdyrýar.Bu köp fazaly gazuw taslamasy, has uly we has çuňňur gämileri Mobil portuna getirmek üçin alnyp barylýar.Mo 4-nji tapgyra ...
  Koprak oka
 • “Orion Marine” iň täze kesiji sorujy “Lavaca” -ny hristian edýär

  “Orion Marine” iň täze kesiji sorujy “Lavaca” -ny hristian edýär

  Gör: 7 gezek
  “Orion Marine Group” ýaňy-ýakynda iň täze kesiji sorujy (CSD) “Lavaca” -nyň işe girizilmegini tamamlady.CSD-iň mesihi düýn Tehas ştatynyň Port Lavaka şäherinde geçirildi.Soňky 15 aýyň dowamynda dredger doly täzeden guruldy, şol sanda ...
  Koprak oka
 • Ertir üçin täze “Orion Marine” dredgeriniň hristianlaşdyrylmagy

  Ertir üçin täze “Orion Marine” dredgeriniň hristianlaşdyrylmagy

  Gör: 6 gezek
  “Orion Marine Group” iň täze kesiji sorujy (CSD) “Lavaca” -nyň işe girizilmegini tamamlady.Täze gäminiň hristianlaşdyryş dabarasy ertir, 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda, günortan sagat 1:30 Tehas ştatynyň Port Lavaka şäherinde bolar.“Lavaca” geýindi ...
  Koprak oka
 • “East Marine” D görnüşli penjireleriň tertibini tamamlady

  “East Marine” D görnüşli penjireleriň tertibini tamamlady

  Gör: 6 gezek
  Gündogar deňiz, käbir D görnüşli rezin penjireleriň, polat we alýuminun pursat penjireleriniň tertibini tamamlady.Ölçeg we suw geçirijilik synagyndan soň, olar gaplanýar we müşderimize eltilmegine garaşýarlar.D görnüşli rezin penjire 300 × 300mm.Bu hili rezin b ...
  Koprak oka
 • Dutra Sakramento derýasyny 30 fut kanal

  Dutra Sakramento derýasyny 30 fut kanal

  Gör: 8 gezek
  Şu ýylyň başynda Dutra topary Sakramento derýasynyň çuň suw kanalyny (DWSC) her ýyl abatlamak üçin goşun bölüminden şertnama baglaşdy.Taslama, Sakramento derýasynyň DWSC-den -30 futa (MLLW) her ýyl gazylmagyny we 1 metrlik tölegli çuňlugy we trans ...
  Koprak oka
 • Rohde Nielsen Nogersund işini tamamlaýar

  Rohde Nielsen Nogersund işini tamamlaýar

  Gör: 7 gezek
  Şu ýylyň başynda Rohde Nielsen NCC müşderisi bilen Hanö adasyndan hapa suwlary Şwesiýanyň Nogersund şäherindäki lagym arassalaýyş desgasyna daşamak bilen baglanyşykly şertnama baglaşdy.Şertnamanyň çäkleri -3 metrden -30 metre çenli suw çuňlugynda 6 km uzynlykdaky çukur gazmakdan ybaratdy....
  Koprak oka
 • Exxon Mobil, Uaru FPSO FEED üçin MODEC bilen meşgullanýar

  Exxon Mobil, Uaru FPSO FEED üçin MODEC bilen meşgullanýar

  Gör: 6 gezek
  Deňiz işgärleri TOKYO, Japanaponiýa - MODEC, Gaýananyň Stabroek Blokda Exxon Mobil-iň Uaru ösüşi üçin FPSO üçin FEED ýerine ýetirer.Şeýle hem, kompaniýa FPSO hyzmaty üçin ikinji M350TM täze gurluşyk dizaýnyny üpjün etmek üçin çäreleri görer.FEE gutarandan soň ...
  Koprak oka
 • TSHD Dredger Galileo Galilei Braziliýanyň Matinhos şäherinden ugrady

  TSHD Dredger Galileo Galilei Braziliýanyň Matinhos şäherinden ugrady

  Gör: 6 gezek
  Dean De Nul topary Braziliýadaky Matinhos plýa beachyny abadanlaşdyrmak taslamasynyň işini üstünlikli tamamlady.Dean De Nulyň taslama menejeri Dieter Dupuisiň pikiriçe, geçen hepde Parana ştatynyň hökümetiniň gatnaşmagynda - Dean De Nul topary jemleýji ...
  Koprak oka
 • Dean De Nul tarapyndan Marokkanyň Nador şäherinde täze deňiz portuny ösdürmek

  Dean De Nul tarapyndan Marokkanyň Nador şäherinde täze deňiz portuny ösdürmek

  Gör: 6 gezek
  Marokko sebitleriniň ösüşine strategiki taýdan ygrarly bolup galýar.Dean De Nul, şeýle hem, Nador West-Med (NWM) diýlip atlandyrylýan Ortaýer deňziniň kenarynda toplumlaýyn senagat port platformasyny durmuşa geçirmek arkaly demirgazyk-gündogar sebitiniň dowam edýän ösüşine gatnaşýar.NWM p ...
  Koprak oka
 • Gündogar Deňiz Korporatiw agzalyk - CEDA bolýar

  Gündogar Deňiz Korporatiw agzalyk - CEDA bolýar

  Gör: 7 gezek
  Jiangsu East Marine Industrial Co., Ltd (Gündogar Deňiz), CEDA gözden geçirenden we tassyklanylandan soň Merkezi Gazuw Assosiasiýasynyň (CEDA) korporatiw agzalygyny belläň.CEDA, professional gazuw jemgyýeti üçin döredilen we öňdebaryjy garaşsyz forum we ...
  Koprak oka
 • Deňiz gurluşyklary WA portlaryny howpsuz saklamak üçin 70 million dollarlyk gazuw şertnamasyny alýar

  Deňiz gurluşyklary WA portlaryny howpsuz saklamak üçin 70 million dollarlyk gazuw şertnamasyny alýar

  Gör: 7 gezek
  Günbatar Awstraliýanyň söwda we dynç alyş floty, gämi duralgalarynda we ştatyň beýleki esasy gaýyk ýerlerinde howpsuz nawigasiýa çuňlugyny üpjün edýän uzak möhletli gazuw şertnamasynyň berilmeginden peýdalanar.Bölüm tarapyndan satyn alyş amallaryndan soň ...
  Koprak oka
 • Gaplamak we eltip bermek Içerki uly diametrli ýüzýän şlang

  Gaplamak we eltip bermek Içerki uly diametrli ýüzýän şlang

  Gör: 7 gezek
  Uly içki diametri #floatinghose gaplamak, eltip bermek we eltip bermek prosesinde import edilýär.Şonuň üçin hünär we baý tejribe gaplamak endikleri möhümdir, diňe bir önümleri goramak bilen çäklenmän, konteýnerleri, ulaglary we işgärleri goramaly.Islendik aralyk ...
  Koprak oka
 • Waterfordyň gazuw kampaniýasy oktýabr aýynyň ahyryna başlandy

  Waterfordyň gazuw kampaniýasy oktýabr aýynyň ahyryna başlandy

  Gör: 7 gezek
  Baggerbedrijf De Boer BV / Gollandiýaly gazuw işleri Günorta-Gündogar Irlandiýanyň Waterford portunda indiki abatlaýyş işlerini başlamakçy.Habar berlişi ýaly, “Amazon” atly dredger indiki hepde Dankannon Bar, Çekpoin töwereginde gazuw işlerini geçirer ...
  Koprak oka
 • ALBERTANYIL NEBIT PATHASY, BP ýag ýaglaryndan çykýandygy sebäpli, has köp kanadaly bolýar

  ALBERTANYIL NEBIT PATHASY, BP ýag ýaglaryndan çykýandygy sebäpli, has köp kanadaly bolýar

  Gör: 8 gezek
  “Cenovus Energy”, BP-iň Fort Makkeýiň gündogarynda ýerleşýän “Sunrise” in-situ taslamasyndaky BP-nyň 50% paýyny satyn alandygyny habar berdi.“Sunrise” 2014-nji ýylyň ahyrynda işe başlady we ilki “Husky Energy” tarapyndan işlenip düzüldi.Cenovus satyn alnandan soň desganyň 50% paýyny aldy ...
  Koprak oka
 • Boskalis, Noordwijk kampaniýasy üçin dört sany dredjer getirýär

  Boskalis, Noordwijk kampaniýasy üçin dört sany dredjer getirýär

  Gör: 8 gezek
  Boskalis onlarça ýyl bäri Europeewropanyň kenar ýakalaryny berkitmek üçin plýa beach we deňiz kenarlaryny doldurmak boýunça üstünlikli işleri alyp barýar.Bu kompaniýa häzirki wagtda Texeliň Wadden adasynda we Gollandiýanyň Noordwijk şäheriniň golaýynda we 2023-nji ýylyň ýazynda ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3