• Gündogar gazuw
  • Gündogar gazuw

LEZMERDE T NEWZE GÖRNÜŞLER WE Karbon suraty üçin “ATHABASCA” ýag meýilnamalary

“Athabasca Oil Corp” indiki ýylylykdaky iki baýlygy - Leismer we Hangingstone üçin 120 million dollar bölüp berjekdigini aýdýar.

Kompaniýa 12 sany berkidiji we guýulýan guýyny goşmak arkaly Leismer-iň kuwwatyny gije-gündizde 28 000 milliard barabar giňeltmegi meýilleşdirýär.Çekiş taslamasy bar bolan nebiti gaýtadan işleýän zawodyň kämilleşdirilmegini öz içine alar we 2024-nji ýylyň ortalaryna çenli doly işlemeli.

Leismer noýabr aýynda ortaça 21,600 milliard dollar / günde 2023-den çykmagyna garaşylýar.

Ekran + Surat + 2022-12-08 + + 12.44.59 + PMlesimer-önümçilik-profil

Karbon suratynda öňe gitmek
Şeýle hem Athabasca, Leismerde uglerodyň alynmagy barada gutarnykly maýa goýum karary bermegi meýilleşdirýändigini aýtdy.Kompaniýa, “Leismer” -iň önümçiligini “sap nola” öwürmäge gönükdirilen modully uglerod tutma bölümini döretmek üçin arassalaýjy kärhana Entropy Inc. bilen işleşýär.

Kompaniýa 2025-nji ýyla çenli zyňyndylaryň intensiwligini 30% azaltmagy maksat edinýändigini aýdýar.

atha-ýag-korp-ghg-intensiwligi

"Bahalandyrylan tehnologiýalardan, CCS-iň Atabaskanyň dekarbonizasiýa meýilnamasyny güýçlendirýän ädim üýtgetmesini üpjün etjek esasy tehnologiýadygyny kesgitledik."
- “Atabaska” ýag çägeleri

“Leismer” we “Hangingstone SAGD” desgalary bilelikde jemlenip, üçünji çärýekde günde 31 000 kub metr öndürdi.Umuman aýdanyňda, “Athabasca” geljek ýyl Montney we Duwernaý baýlyklaryndan ýeňil nebit goşmak bilen, takmynan 35,000 boe / gün öndürmäge garaşýandygyny aýdýar.

2022-nji ýylyň doly netijeleriniň 2023-nji ýylyň 1-nji martynda habar berilmegine garaşylýar.

 

 


Iş wagty: 09-2022-nji dekabry
Gör: 2 gezek