• Gündogar gazuw
  • Gündogar gazuw

“Keppel O&M” Wan Oord-a ikinji ýangyçly hopper dredgerini berýär

“Keppel Offshore & Marine Ltd” (Keppel O&M), doly golçur kärhanasy “Keppel FELS Limited” (Keppel FELS) arkaly Gollandiýanyň deňiz kompaniýasy Wan Oord-a goşa ýangyç guýýan üç sany dredjeriň ikinjisini gowşurdy.

“Vox Apolonia” diýlip atlandyrylýan energiýa tygşytlaýan TSHD ýaşyl aýratynlyklar bilen üpjün edilendir we suwuklandyrylan tebigy gazda (LNG) işlemek ukybyna eýedir.Keppel O&M tarapyndan şu ýylyň aprel aýynda gowşurylan ilkinji dredjer Vox Ariane bilen birmeňzeş.Wan Oord üçin üçünji gözlegçi Vox Alexia 2023-nji ýylda gowşurylýar.

Keppel O&M (Täze Energetika / Işewürlik) Dolandyryş Direktory jenap Tan Leong Peng: “Täze goşa ýokary ýangyçly we durnukly gämileri üpjün etmekde öz rekordymyzy giňeldip, ikinji goşa ýangyç gazuw enjamymyzy Wan Oord-a gowşurýarys.Arassa energiýa geçişinde LNG möhüm rol oýnaýar.Wan Oord bilen dowam edýän hyzmatdaşlygymyz arkaly, ekologiýa taýdan arassa aýratynlyklary bolan täsirli gämileri eltip, pudagyň has durnukly geljege geçmegini goldaýarys. "

Halkara Deňiz Guramasynyň (IMO) III derejeli düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda döredilen Gollandiýada baýdakly “Vox Apolonia” 10,500 kub metr kuwwatlylygy we ýangyç harçlanyşyny we uglerod zyňyndylaryny azaldýan birnäçe aýratynlygy öz içine alýar.“Vox Ariane” ýaly, innowasiýa we dowamly ulgamlar bilen enjamlaşdyrylan we “Veritas” býurosy tarapyndan “Greenaşyl pasport” we arassa gämi belligi aldy.

Vox-Apoloniýa

Wan Oordyň täze gurluşyk menejeri jenap Maarten Sanders: “Wan Oord zyňyndylary azaltmak we sap nola öwrülmek arkaly howanyň üýtgemegine edýän täsirini azaltmagy maksat edinýär.Wan Oordyň uglerod aýak yzynyň takmynan 95% -i flot bilen baglanyşykly bolany üçin, gämilerimiziň dekarbonizasiýa edilmegine maýa goýmak arkaly has köp ösüş gazanyp bileris. "

Onuň sözlerine görä, “Vox Apolonia” -nyň iberilmegi bu etapda ýene bir möhüm tapgyrdyr.Wan Oord täze LNG alyjylaryny taslamakda uglerodyň yzyny azaltmaga we energiýany gaýtadan ulanmak we awtomatlaşdyrylan ulgamlary elektrik hereketlendirijileri bilen bilelikde optimal ulanmak arkaly has netijeli işlemäge ünsi jemledi.

Döwrebap “Vox Apolonia” deňiz we gazuw ulgamlary üçin ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, şeýle hem netijeliligi we amaly tygşytlamak üçin bortda maglumat toplamak we toplumlaýyn dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

TSHD-de suwasty elektron hereketlendiriji nasosly iki sorujy turba, iki sany kenar akdyryjy nasos, bäş sany aşaky gapy, umumy oturdylan kuwwaty 14,500 kWt bolup, 22 adama niýetlenip bilner.


Iş wagty: 14-2022-nji dekabry
Gör: 2 gezek