• Gündogar gazuw
  • Gündogar gazuw

“Van Oord” -yň üç sany sorujy hopper dredjeri üçin abraýly baýrak

Wan Oord, Gollandiýanyň deňiz senagatynda innowasiýa goşan goşandy üçin, esasanam, sorujy gämi dredjerleri Vox Ariane, Vox Alexia we Vox Apolonia-ny tabşyrmak arkaly 2022-nji ýylda Deňiz KNVR ippingük daşamak baýragyna eýe boldy.

Bu baýrak geçen aý Rotterdamda geçirilen Deňiz baýraklary gala-da gowşuryldy.

vanoord

Emin agzalarynyň pikiriçe, Wan Oordyň üç sany sorujy siňdiriji dredjeri hödürlemegi, “bar bolan tehnologiki mümkinçilikleriň çäginde howany we daşky gurşawa täsirini azaltmaga gönükdirilen halkara ülňüleri” hökmünde bellendi.

Üç sany sorujy siňdiriji dredjeriň ilkinjisi şu ýyl işe başlady, “Vox Apolonia” indiki ýylyň başynda.

Üç gämi bar bolan yzky sorujy hopper dredjerleriniň ornuny tutar we Wan Oord flotuny döwrebaplaşdyrmak we has energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmäge kömek eder.

Täze gämiler LNG ýangyç ulgamy bilen enjamlaşdyryldy.Energiýany tygşytlaýan dizaýn, az ýangyjyň zerurdygyny we uglerod zyňyndylarynyň ep-esli pesdigini aňladýar.

Çukurlary Singapurdaky Keppel Singmarine howly gurdy.

Van Oord, kenarýaka goragy, porty ösdürmek, suw ýollaryny çuňlaşdyrmak we meliorasiýa ýaly dürli taslamalarda dünýäde yzygiderli sorujy hopper dredjerlerini ýerleşdirýär.


Iş wagty: 05-2022-nji dekabry
Gör: 2 gezek