• Gündogar gazuw
  • Gündogar gazuw

Sorag-jogap

1. Şereketiňiziň taryhy nähili?

2011-nji ýylda turbageçiriji we rezin örtük gazmak üçin döredildik.

2. Bazaryňyzyň esasy ugurlary haýsylar?

Aziýa, Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar we Afrika sebitleri.

3. Önümleriňizi indi haýsy ýurtlar we sebitler eksport etdi?

Singapur, Malaýziýa, Taýland, Awstraliýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabystany, Müsür, Eýran, Gollandiýa, Angliýa, Polşa, Kanada, Peru, Ekwador we ş.m.

4. Siziň öz markaňyz barmy?

Hawa, öz markamyz EAST MARINE.

5. Töleg şertleri haýsylar?

Göz öňünde tutulanda T / T ýa-da L / C.

6. Önümleriňizde müşderiňiziň LOGO-ny belläp bilersiňizmi?

Hawa, ýöne logotipiň eýesiniň ygtyýar haty gerek.

7. Önümleri üçin iň az sargyt mukdary barmy?Hawa bolsa, iň az sargyt mukdary näçe?

Hawa, adaty bir bölek ýa-da bir jübüt.

8. Adaty önümleriňizi eltmek üçin näçe wagt gerek?

Bu sargyt mukdaryna baglydyr.

9. Önüm kepilligi näme?

Adaty kepillik, ulanylandan bir ýyl soň ýa-da gowşurylandan soň 18 güjükdir.

10. Hiliňiz nähili?

QC önümimizi eltmezden ozal barlar we zawod şahadatnamasyny hödürlär.Barlamak üçin üçünji gözleg tarapyny hem kabul edip bileris, ýöne alyjy ähli çykdajylary tölemeli.

11. Öň haýsy hil meselesine duş geldiňiz?Bu meseläni nädip gowulaşdyrdyňyz we çözdüňiz?

Esasy hil meselesi daşarky zeper, sebäbi daşamak we düşürmek prosesinde önümleriň agyr we uly göwrümli adam önümlere zeper ýetirdi.Bu zyýan hiline we kepilligine täsir edýär.

12. Önümleriňizi nädip sazlamaly?Daşary ýurtda ofis ýa-da ammar barmy?

Adaty, önüm gowşurylandan soň gurnama gollanmasyny berýäris.Bizde ýasama ofis ýa-da ammar ýok.