• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Polat flanes bilen sorujy şlang

Gysga düşündiriş:

“East Dredging” Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD) üçin SUCTION HOSE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Adaty polat flanesli sorujy şlang, TSHD we CSD süýrüji kellesinde we gazuw gämisinde we gazuw nasosynda zerur şlang bolan çäge nasosynda suda berilýär.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.

Ölçegi

Içki diametri / ID 100 ~ 1100mm
Uzynlyk / L. 1000 ~ 2500mm
Flanes ululygy PN 10, PN 16, PN 25 ýa-da özleşdirilen
Bellik Isleg boýunça başga ululyk.

Gurluşyk

1. Içki geýim gatlagy: Gara rezin we poslama çydamly tebigy rezin we geýim duýduryş lentasy
2. Güýçlendiriş gatlagy: Dokary dokma gatlagy
3. Daşky örtük gatlagy: Yzky deri we aşgazana garşylyk tebigy rezin we Duýduryş lentasy
4. Flanes: Q235 Emzikli polat flanes
5. Bellik: Gündogar gazuw

Tehniki maglumatlar

Daşky gurşawyň temperaturasy (℃) -20 ~ 50
Iş basyşy / WP (Mpa) 0,5 ~ 2,5
Partlama basyşy / BP (Mpa) 1.5 ~ 7.5
Bellik Isleg boýunça beýleki tehniki maglumatlar.

Barlag we şahadatnamalar

Dizaýn we öndürmek üçin we berk meýdan synaglary arkaly häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarys.

Aşakdaky synaglar geçirilmeli:
Natural Tebigy kauçuk, dartylýan dokma, rezin goşundy ýaly çig mal synagy (ammara girmezden ozal gözden geçirmek).
Flanes ululygyny we uzynlygyny goşmak bilen şlang ölçeglerini barlamak.
Ight Agramy barlamak.
● Iş basyşy synagy (görkezilen bolsa, nusga almak).
End Bükmek synagy (görkezilen bolsa, nusga almak).
Acu Wakuum synagy (görkezilen bolsa, nusga almak).

Polat flanes bilen sorujy şlang

QC bölümimiz her önümi gözden geçirer we gowşurmazdan ozal FABRIKI GÖZEGÇILIK HASABATY hödürlär.Şeýle hem, üçünji tarap gözleg gullugyny müşderiniň talaplaryna laýyklykda barlamaga çagyryp bileris.Adaty gözleg gullugyna Hytaýyň Klassifikasiýa jemgyýeti (CCS), Norwegiýa-German (DNV-GL), United Stats (ABS), Angliýa (LR) we Fransiýa (BV) girýär.

11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

Gaplamak we eltip bermek

Üstünligi: hünärmen, täsirli, tygşytly we daşky gurşaw.

Önümlerimize duo uly göwrüm we agyrlyk, çykdajylary azaltmak üçin ýük daşamak wagtynda gaplamany ulanmaýarys.Şonuň üçin professional gaplamak endikleri diňe önümlerimizi goramak bilen çäklenmän, gaplary, ulaglary we işgärleri goramaly.Esasy güýjümiz köp ýyllyk iş tejribesinden we jogapkärçilikli garaýyşdan gelýär.

Sorujy şlangyň mukdary 2 bölek ýa-da 4 bölek, şonuň üçin gaplamak üçin polat we agaç palet ýa-da agaç guty ulanyp bileris.

1-Polat flanes bilen şlangy boşatmak2

Goýmalar

Çukur gämisiniň üznüksiz ösmegi üçin “Duo”, “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) we “Cutter Suction Dredger” (CSD) dünýäde esasan dredjerlerdir.Merjen, rif gaýasy, granit we beýlekiler ýaly çylşyrymly gurluşyk şertlerine duo, sowutly şlang şüweleňi bu meseleleri netijeli çözýär.Floüzýän şlang gurnama netijeliligini üpjün edýär we ýel we tolkunlaryň deňizdäki taslamalara täsirini azaldýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

   11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

   Düşündiriş Flanesiz HDPE turbasy, flanes ujuny we polat flanesini kebşirlänsoň, rezin şlang ýa-da polat turba bilen birikdirilip bilner.Kebşirleýiş enjamlaryny hem üpjün edip bileris.HDPE turbasynyň esasy aýratynlygy ýeňil agram, çeýeligi, aşgazana garşylygy we gaýtadan ulanylmagydyr.“PE Floater” suw taslamasynda özüne çekiji bolup biler.Ölçegi ...

  • Polat flanesli 11,8 m täze material HDPE turbasy

   Polat flanesli 11,8 m täze material HDPE turbasy

   Düşündiriş HDPE turbasy flanes arkaly rezin şlang ýa-da polat turba bilen birikdirilip bilner.HDPE turbasynyň esasy aýratynlygy ýeňil agram, çeýeligi, aşgazana garşylygy we gaýtadan ulanylmagydyr.“PE Floater” suw taslamasynda özüne çekiji bolup biler.Ölçegi Daşarky diametri / OD 280 ~ 800mm ...

  • Polat flanes bilen şlangy boşadyň

   Polat flanes bilen şlangy boşadyň

   Düşündiriş Polat flanes bilen çykarylýan şlang iň köp gazylýan şlang bolup, deňizde we gury ýerde polat turba ýa-da HDPE turbasy bilen birleşip bilýär, bu gazuw taslamasynyň çäginde merjen, rif gaýasy, granit bilen üpjün edilip bilner.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.Ölçegi ...

  • Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

   Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

   Sandwiç flanes bilen zyňmak şlangy, üpjün edýän çukur şlangy, doly iş ygtybarlylygyna we aşa iş şertlerine çydap bilýär.Has ýokary iş basyşy, könelmäge çydamly we çeýe, şlangy çykarmak üçin iň möhüm faktorlardyr.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.Sandwiç flanesli çykaryjy şlang, iň köp gazylýan şlangdyr we ste bilen birigip bilýär ...

  • Custöriteleşdirilen ululykdaky reňkli gazuw plastmassa ýüzüji

   Custöriteleşdirilen ululykdaky reňkli gazuw plastmassa ýüzüji

   Düşündiriş Plastmassa pollary polat turbalar we HDPE ýa-da polat turbalar üçin ulanylýar.Polieten ýüzýän we ýapyk öýjük köpüginde ýasalýar.HDE we polat turbanyň daşky diametri PE ýüzüjiniň içki diametrini kesgitleýär we poluň ululygy buýrugyň talaplaryna görä üýtgedilýär.Esasy aýratynlygy ýeňil agram, has ýokary göwünlilik, tygşytly we gaýtadan işlemek, şol bir wagtyň özünde f ...

  • “Sanwich Flange” bilen bilelikde giňeltmek

   “Sanwich Flange” bilen bilelikde giňeltmek

   “Sandwich Flange” bilen bilelikde giňeltmek Biziň hödürleýän giňeltmek bilelikdäki şlangymyz doly ygtybarlylyga we howpsuzlyga eýedir we aşa iş şertlerine çydap biler.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.Sandwiç flanes bilen giňeliş TSHD we CSD süýrüji kellesinde we gum nasosynda suda berilýär.Bu görnüşli giňelme bogun, şok siňdirişini azaltmak üçin turbalary gazmaga kömek edip biler.Dif öndürip bileris ...